(0) - 0.00 PLN

Regulamin

LOOSE MOOSE fashion for loose kids!

 

Szanowni Klienci, Sklep Internetowy LOOSE MOOSE fashion for loose kids! prowadzony pod adresem loosemoose.pl dba o prawa konsumenta zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Informujemy, że Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu w ramach przepisów prawa. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie znajduje poniższy Regulamin.

Regulamin Sklepu Internetowego LOOSE MOOSE fashion for loose kids! -loosemoose.pl(zwany dalej „Regulaminem”).

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Branded Toys sp. z o.o. z siedzibą siedzibą w Zagnańsku (adres: 26-050 Zagnańsk, ul. Kielecka 3), wpisany do KRS z numerem 0000697276, o numerze REGON 368397156 i NIP 9591996087, tel. 796-506-706 (zwany dalej „Sprzedawcą”), umożliwia dokonywanie zakupów towarów przy pomocy sieci elektronicznej Internet pod adresem internetowym: www.loosemoose.pl (zwanym dalej „Sklepem”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Branded Toys sp. z o.o. z siedzibą w Zagnańsku (adres: 26-050 Zagnańsk, ul. Kielecka 3).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie (zwanych dalej „Towarami”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
 4. Informacje o Towarach w Sklepie, w szczególności ich opisy, ceny, zdjęcia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, rozmiarach, właściwościach, przeznaczeniu, itp. Zdjęcia, aranżacje i opisy oferowanych Towarów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Rozdział II. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu (zwany dalej „Klientem”), a Sprzedawcą. Klientem może być osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży Towarów lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez Sklep. Klientem może być konsument, tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. umożliwianie zawierania on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  2. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie;
  3. przesyłanie zamówionej informacji handlowej przez Sprzedawcę użytkownikowi Sklepu, za jego zgodą, zawierającej w szczególności informacje reklamowe o Towarach lub Sklepie, nowościach i promocjach (zwany dalej „Newsletterem”). Informacje przesyłana jest na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych drugą elektroniczną wskazanych w postanowieniach powyżej.
 6. Warunki techniczne świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną są następujące:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne);
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane przez przesłanie reklamacji na adres e-mail Sklepu loosemoosepl@gmail.com lub telefonicznie na nr tel.: 796-506-706. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony według wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail.
 8. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
 9. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami oraz nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe nadanie i doręczenie przesyłki z Towarem. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 10. Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe i nakazane przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez użytkownika podczas rejestracji lub składania zamówienia na Towary bez rejestracji.
 11. Klient, który chce skorzystać ze Sklepu, jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu, tj. Sprzedawcy oraz korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

Rozdział III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
  1. na stronie Sklepu (on-line) korzystając z procedury składania zamówienia;
  2. telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu: 796-506-706;
  3. pocztą elektroniczną przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres poczty elektronicznej e-mail Sklepu: loosemoosepl@gmail.com
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w Sklepie, tzw. złożenie zamówienia bez rejestracji.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do zakupu i dostawy Towaru oraz systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie rozmiaru, a następnie dodać wybrany Towar do „Koszyka” oraz po dokonaniu tych wyborów przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór ilości wybranego Towaru i odpowiednich opcji.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towaru przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt. 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt. 6 powyżej Klient otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, rozmiarów i ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, danych Sklepu, danych Sprzedawcy, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwany dalej „Informacje na temat zamówienia”). Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.
 9. Sklep przesyła wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia lub odmową przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie (zwane dalej „Potwierdzenie realizacji zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na podany przez Klienta, w formularzu zamówienia lub telefonicznie, adres poczty elektronicznej (e-mail). Po przesłaniu wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta, o którym mowa powyżej. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy (i) dane teleadresowe Klienta (Kupującego) są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają wysyłkę lub dostawę towaru lub (ii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. W takich przypadkach Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do wskazania danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub do zapłaty ceny z zaznaczeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu umowa sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów ulegnie rozwiązaniu.

Rozdział IV. Sposoby i terminy płatności

 1. Informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Potwierdzenie realizacji zamówienia co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta zakupu wybranych Towarów. Cena wiążąca nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
 2. Ceny Towarów w sklepie podawane są w walucie polskiej i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. Ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów lub bonifikat. Rabaty lub bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
 3. Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany podczas składania zamówienia przez Klienta i zależy od sposobu dostawy oraz wartości zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności oraz potwierdza swój wybór.
 4. Klient płaci cenę za zamówione i zakupione Towary wraz z kosztami dostawy. Formami płatności w Sklepie są:
  1. gotówka – zapłata ceny i kosztów dostawy gotówką lub kartą płatniczą w punkcie odbioru Towaru Sprzedawcy pod adresem: Kielce, ul. Sandomierska 151 C;
  2. za pobraniem – zapłata ceny i kosztów dostawy spedytorów i firmy kurierskiej w miejscu dostawy;
  3. przedpłata – zapłata ceny i kosztów dostawy przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej lub tradycyjnej realizowanej przed dostawą Towarów na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 16175011100000000036185392 prowadzonym w banku Raifessen Bank Polska;
  4. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny i kosztów dostawy Towarów możliwa jest jedynie w formie przedpłaty.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem tych zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

Rozdział V. Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia o łącznej wartości powyżej 500,00 (słownie: pięćset) złotych wysyłane są na koszt Sprzedawcy. W innym wypadku koszty dostawy zakupionych Towarów ponosi Klient. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą w szczególności od wagi przesyłki, jej rozmiarów, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach dostawy i dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz akceptuje koszt dostawy podczas składania zamówienia, w chwili jego zatwierdzenia.
 3. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz wzorzec odstąpienia od umowy.
 4. Zakupione Towary wysyłane są przesyłkami za pośrednictwem firm kurierskich. Przesyłki dostarczają: firma kurierska K-EX. Odbiór osobisty jest możliwy w punkcie odbioru Towaru Sprzedawcy pod adresem: Zagnańsk, ul. Kielecka 3.
 5. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 5 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty ceny i kosztów dostawy, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty.
 6. Klienci uprawnieni są wskazania miejsca dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:
  1. dostawa może być realizowana tylko na terytorium państw – członków Unii Europejskiej,
  2. dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw – członków Unii Europejskiej.
 7. Do realizacji zamówień, ze wskazanym miejscem dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:
  1. termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy Towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  2. koszt dostawy (wysyłki)Towarów wynosi 20 złotych,
  3. Klient nie ponosi kosztów dostawy (wysyłki) zamawianych Towarów, jeżeli ich łączna wartość w danym zamówieniu jest równa bądź wyższa kwocie 500 złotych,
  4. dostawa Towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  5. zapłata za Towary może być dokonana tylko przy użyciu sposobu płatności przedpłaty i za pobraniem;
  6. koszty zwrotu Towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
 8. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa – członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

Rozdział VI. Reklamacje

 1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne i wolne od wad. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Każdy Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki (kurierską) na adres: Sklep Internetowy loosemoose.pl ul. Kielecka 3, 26-050 Zagnańsk, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep loosemoose.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 4. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. złożenie oświadczenia z żądaniem wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, od którego odbiera przesyłkę.
 7. Uszkodzenia mechaniczne, jeżeli nie są wynikiem wad Towaru, powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

Rozdział VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
  1. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 
   1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (informacje dodatkowe pod linkiem http://www.wiihkielce.prot.pl/);
   2. możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (informacje dodatkowe pod linkiem http://www.wiihkielce.prot.pl/);
   3. możliwość zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (informacje dodatkowe pod linkiem http://www.um.kielce.pl/rzecznik-konsumentow/);
   4. bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
  2. Informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  3. Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie odr”.Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę, której celem jest niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Adres e-mail Sklepu do kontaktu z Klientami jest następujący: loosemoosepl@gmail.com

Rozdział VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej oraz w załączniku do Regulaminu „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 3. Klient, w celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Branded Toys sp. z o.o. - Sklep Internetowy loosemoose.pl ul. Kieleckiej 3, 26-050 Zagnańsk, Tel. 796-506-706, adres e-mail loosemoosepl@gmail.com,
 4. Klienci mogą skorzystać z przykładowego wzorca formularza odstąpienia od umowy, który zostaje dostarczony w wiadomości e-mail po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: loosemoosepl@gmail.com Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Po przesłaniu oświadczenia o odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania do Sprzedawcy Towarów, co do których złożył odstąpienie od umowy, na następujący adres pocztowy: Sklep Internetowy loosemoose.pl 26-050 Zagnańsk, ul. Kielecka 3 niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem wskazanego terminu.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów do Sprzedawcy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia do Sprzedawcy dowodu odesłania Towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Klient może również dokonać zwrotu Towarów po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie towarów do punktu odbioru Towaru Sprzedawcy pod adresem Zagnańsk, ul. Kielecka 3.

Rozdział IX. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie oraz podczas składania zamówień, w tym bez rejestracji konta w Sklepie, są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane osobowe Klientów mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

Rozdział X. Postanowienia końcowe

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych w Sklepie. Sprzedawca umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest według prawa polskiego.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.);
  2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.);
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.);
  4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135 ze zm.);
  5. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2015 poz. 184 ze zm.);
 5. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, nr 49, poz. 5081 ze zm.).
 6. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu na chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.), posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Sprzedawcy.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

 

Pozdrawiamy
Zespół sklepu internetowego LOOSE MOOSE fashion for loose kids

 

Regulamin obowiązuje od dnia 17 marca 2016 r.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

LOOSE MOOSE fashion for loose kids!

Szanowni Klienci, niniejsza Informacja określa zasadydotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy zakupu towarów w Sklepie Internetowym LOOSE MOOSE fashion for loose kids! - loosemoose.pl prowadzonym przez Branded Toys sp. z o.o. z siedzibą w Zagnańsku (26-050 Zagnańsk, ul. Kielecka 3), tel. 796 506 706. Dokument ten stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego LOOSE MOOSE fashion for loose kids! - loosemoose.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Branded Toys sp. z o.o. - Sklep Internetowy loosemoose.pl ul. 26-050 Zagnańsk, ul. Kielecka 3, tel. 796 506 706, adres e-mail loosemoosepl@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary lub, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

 

 

 

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………………………………………….

Data: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.